2011

Registrant pr. 21. november 2011 over Kirkeministeriets betænkninger - PDF

Folkekirken - Analyse af sognenes indkøb 2011 – PDF

Provstestilingen og provstiets funktion - Betænkning 1527 - Okt 2011 - PDF

Høringsbrev (pdf)

Høringsliste (pdf)

Opgave- og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet - Rapport - Maj 2011 - PDF

Dåbsoplæring i folkekirken - Rapport - Feb. 2011 - PDF

Bilag til rapporten: Kirkelig undervisning med fokus på minikonfirmand- og konfirmandundervisning - PDF

Høringsbrev vedr. rapporten - PDF

Høringsliste vedr. rapporten - PDF

Årsrapport 2011 for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement (pdf) 

 

 

2010 

Driftsstyring på kirkegårde - PDF

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde - PDF

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift – PDF

Folkekirken og registreret partnerskab - Rapport - Sep. 2010 - PDF

Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger - rapportens kapitel 2 - PDF

Høringsbrev vedr. rapporten - PDF

Oversigt over henvendelser til udvalget om folkekirken og registreret partnerskab - PDF

 

Høringsnotat og høringssvar vedrørende rapporten Folkekirken og registreret partnerskab

Høringsnotat (pdf) 

Høringssvar fra biskopper og stiftsråd (pdf)

Høringssvar fra menighedsråd i Københavns, Helsingør, Roskilde, Lolland-Falsters og Fyens stifter (pdf)

Høringssvar fra menighedsråd i Aalborg, Viborg, Århus, Ribe og Haderslev stifter (pdf)

Høringssvar fra præster i Københavns, Helsingør, Roskilde, Lolland-Falsters og Fyens stifter (pdf)

Høringssvar fra præster i Aalborg, Viborg, Århus, Ribe og Haderslev stifter (pdf) 

Høringssvar fra organisationer (pdf) 

Høringssvar fra borgere 1 (pdf) 

Høringssvar fra borgere 2 (pdf) 

Høringssvar fra borgere 3 (pdf)  

Årsrapport 2010 for Kirkeministeriets departement (pdf) 

 

 

2009 

Idékatalog om kompetenceudvikling - AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2009 – PDF

 

Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud - Betænkning 1511 - Nov. 2009 - PDF

Høringssvar vedrørende betænkning om bloktilskud:

Oversigtsnotat over høringssvar (pdf)

Høringsnotat (pdf)

Høringssvar fra biskopper og stiftsråd (pdf)

Høringssvar fra organisationer (pdf)

Høringssvar fra provstiudvalg (pdf)

Høringssvar fra distriktsforeninger af menighedsråd (pdf)

Høringssvar fra menighedsråd A - J (pdf)

Høringssvar fra menighedsråd K - S (pdf)

Høringssvar fra menighedsråd T - Ø (pdf)

Høringssvar fra enkeltpersoner (pdf)

 

Uddannelse og efteruddannelse af præster - Sammenfatning af betænkning 1503 - Feb. 2009 - PDF

Høringssvar vedrørende betænkning om uddannelse og efteruddannelse af præster: 

Fra biskopper (pdf)

Fra Danmarks Provsteforening og provster individuelt (pdf)

Fra Den danske Præsteforening og præster individuelt (pdf)

Fra Landsforeningen af Menighedsråd og menighedsråd individuelt (pdf)

Fra de teologiske fakulteter, folkekirkens uddannelsesinstitutioner samt andre teologiske uddannelsesinstitutioner (pdf)

Fra kirkefunktionærers organisationer (pdf)

Fra diverse institutioner og organisationer (pdf)

Uddannelse og efteruddannelse af præster - Betænkning 1503 - Feb. 2009 - PDF

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning - Analyse ved TrendEduc - PDF

 

Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement (pdf)     

 

 

2008 

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning - Arbejdsrapport Skov & Landskab - 2008 - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen om åremålsansættelse af biskopper m.v. - 71 sider - Dec. 2008 - PDF

Evaluering af forsøg med stiftsråd - Betænkning 1495 - 158 sider - Jan. 2008 - PDF

Vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde - 2008 - PDF 

 

 

2007 

Folkekirkens fremtider - foredrag og oplæg på konference den 27. august 2007 – PDF

Folkekirkens lokale økonomi - Sammenfatning af betænkning 1491 fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken - 84 sider - Aug. 2007 - PDF

Folkekirkens lokale økonomi - Betænkning 1491 fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken - 424 sider - Aug. 2007 - PDF 

Forslag vedrørende ændring af den kirkelige struktur - Arbejdsgruppes forslag til provstiinddeling fra 1. januar 2007 - Maj 2006 - PDF

 

 

2006 

Folkekirkens fremtider - fire scenarier for folkekirken i 2016 - PDF

Provster og præster - Lønniveau og lønudvikling 1997-2005 – PDF

Rapport fra Arbejdsgruppen om krematorievirksomhed i Danmark - Dec. 2006 - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. - Nov. 2006 - PDF

Opgaver i sogn, provsti og stift - Sammenfatning af betænkning 1477 fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur - Juli 2006 - PDF

Opgaver i sogn, provsti og stift - Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur - Betænkning 1477 - Juli 2006 - PDF

Andre dokumenter vedr. betænkningen Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift - Debatoplæg fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur - Jan. 2006 - PDF 

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver - Jan. 2006 - PDF

Oplæg: Provstens ansættelsesforhold - Jan. 2006 - PDF

Oplæg: Provstens opgaver - Jan. 2006 - PDF

Oplæg: Den fremtidige varetagelse af stiftsøvrighedsopgaverne - Jan. 2006 - PDF

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - Jan. 2006 - PDF

Arbejdsgruppens oplæg om budgetlægning for de kirkelige kasser -  Jan. 2006 - PDF

Kortlægning af den nuværende opgavefordeling i folkekirken - Jan. 2006 - PDF

 

 

2005 

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kirkegårdenes økonomi - PDF

Den lokale økonomis udgifter - klyngeanalyse af udgiftsprofiler 2005 – PDF

Fællesfonden - årsrapport 2005 - Nov. 2006 – PDF

Kirkeministeriet og folkekirken, It-Strategi 2005

Bilag til It-Strategi 2005

Rapport fra arbejdsgruppen om tilgængelighed til folkekirkens bygninger - 2004 - PDF

Fællesfonden - Årsrapport 2004 - Okt. 2005 - PDF

Vejledning om den kirkelige betjening af indsatte i fængsler og arresthuse - 2005 - PDF 

 

 

2004 

Én folkekirke - men tæt på 2004 - PDF

Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Strategi for effektiv opgavevaretagelse på Kirkeministeriets ministerområde 2004 – HTML

Hvorfor hvisker man i kirken? - Rapport om borgerhøring og konference om fremtidens folkekirke, 9. januar 2004 - PDF

Fleksjob og skånejob - også mulige i folkekirken - 2004 - PDF 

 

 

2003 

Øget demokrati i folkekirken 2003- PDF

Bloktilskud fra staten til folkekirken - Rapport fra Udvalget vedr. bloktilskud til folkekirken - 2003 -RTF

Forenklingsudvalgets overvejelser om Frit Valg Af Kirkegård - 2003 - PDF

Forenklingsudvalgets overvejelser om Sognebåndsløsningsinstituttet - 2003 - PDF

Årsrapport for Fællesfonden 2002 - 2003 - PDF

Vejledninger om bevaringsbestemmelser for arkivalier i folkekirken - 2003 - HTML

MUS - Medarbejderudviklingssamtaler - 2003 - PDF

Orientering fra Kirkeministeriet om tyverisikring - 2003 (Bemærk at denne vejledning er fra 2003. Der er siden foretaget ændringer). - HTML 

 

 

2002

Salmebogskommissionens endelige forslag til ny salmebog - 2002

Rapport om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken - 2002 - PDF

Bilag 1 til rapport om psykosocialt arbejdsmiljø - PDF

Bilag 2 til rapport om psykosocialt arbejdsmiljø - PDF

 

 

2001

Forenklingsudvalgets Delbetænkning II 2001 - PDF

It-strategi: Kirkeministeriet & folkekirken i netværkssamfundet 2001 - HTML

Pjece med sammendrag af "It-strategi, Kirkeministeriet og folkekirken i netværkssamfundet" 2001 -  HTML eller PDF

Kirker og kirkegårde - 2001 - PDF

Personalepolitik i folkekirken - 2001 - PDF 

 

 

2000

Forenklingsudvalgets Delbetænkning I 2000 - HTML  

Rapport: It-Strategi 2000 for Kirkeministeriet & folkekirken 2000 - HTML

Rapport fra Kirkeministeriets interne evalueringsudvalg vedrørende præsteuddannelserne - 2000 - PDF

Bilag til rapport fra evalueringsudvalg vedrørende præsteuddannelserne - 2000 - PDF

Samarbejde i folkekirken - 2000 - PDF

Ukrudtsbekæmpelse på kirkegårde -2000- PDF 

 

 

1999 

1999: Folkekirkens konsulentordning - Rapport fra en konference - PDF

 

 

1998 

1998: Fremtidens præst - Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren - PDF

 

 

1995

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende folkekirkens forsikringsforhold - 1995 - PDF