Folkekirken

I Danmark har vi siden vedtagelsen af Grundloven af 1849 haft en folkekirke, jf. ordlyden af Grundlovens § 4. ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Læs om fødsel, dåb, konfirmation, vielse, navne og begravelse under menuen Borgerinformation.

Det er Folketinget og regeringen, der er lovgiver for folkekirken, og staten yder et økonomisk tilskud. Tilskuddet ydes på baggrund af Grundlovens § 4.

Kirkeministeren forvalter statens økonomiske tilskud til folkekirken, der bevilges på finansloven. Ministeren fastsætter budget for fællesfonden samt landskirkeskattens størrelse. Ministeren er derudover ansættelsesmyndighed for præster og biskopper.

By-, Land- og Kirkeministeriet er den øverste administrative myndighed og den øverste klageinstans i forhold til afgørelser truffet af kirkelige myndigheder. By-, Land- og Kirkeministeriet er organiseret med et ministersekretariat og tre kontorer med hver deres sagsområde: Folkekirkens økonomi, styrelsesforhold og personale.

Folkekirken er inddelt i sogne, provstier og stifter, der er geografisk opdelte områder. Folkekirken er karakteriseret ved, at der er et meget udstrakt, lokalt selvstyre. Både på sogne-, provsti- og stiftsniveau findes der således demokratisk valgte organer. Det er henholdsvis menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd.  I hvert stift er der udnævnt en biskop. Menighedsrådene, provstiudvalgene og stiftsrådene har forskellige opgave -og ansvarsområder, men der er mange eksempler på samarbejde dels sogne imellem og dels på tværs af sogne, provstier og stifter.

 

Fælles folkekirkelige institutioner

Inden for folkekirken er der en lang række fælles folkekirkelige institutioner, som alle helt eller delvis støttes økonomisk af fællesfonden. De fælles folkekirkelige institutioner kan deles op i to grupper. De faste institutioner og de midlertidige institutioner/initiativer. De faste institutioner er eksempelvis Kirkemusikskolerne, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og www.folkekirken.dk. De midlertidige institutioner/initiativer er eksempelvis Reformationsjubilæet 2017.

Fælles for disse institutioner er, at de alle finansieres af fællesfonden og alle har til formål at løse opgaver, der er fælles for hele folkekirken.

De gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer og kgl. anordninger på By-, Land- og Kirkeministeriets område er samlet i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem. Retsinformations databaser opdateres i et samarbejde mellem Retsinformation og ministerierne. 

Retsinformation.dk 

Læs mere love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på Kirkeministeriets område under menuen lovstof.

Under menuen publikationer kan du finde publikationer udarbejdet af Kirkeministeriet. 

På sogn.dk kan du finde frem til et bestemt sogn, en bestemt præst eller en bestemt kirke.