Provsti

Folkekirken er inddelt i 102 provstier. Provstierne omfatter i gennemsnit ca. 20 sogne. Der er dog meget stor forskel på antallet af sogne i provstierne - fra 5-6 sogne i enkelte provstier i byområder og op til flere end 40 sogne i enkelte provstier i landsdistrikter.  

Da kirkeskat udskrives fælles for alle sogne i en kommune, følger provstiernes grænser som hovedregel kommunernes grænser. I nogle af de største kommuner er der dog to eller flere provstier.

Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte provstier på provsti.dk

 

Provsten

Provsten er den øverste myndighed i provstiet. Provsten har en række opgaver. Provsten er biskoppens medhjælper i tilsynet med præsterne i provstiet. Provsten har desuden administrative ledelsesopgaver i forhold til præsterne. Det omfatter bl.a. tilrettelæggelse af præsternes ferie, administration af sygefravær, administration af præsternes rådighedsforpligtelse samt deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen. Provsten fører medarbejderudviklingssamtaler med præsterne i provstiet og har generelt en opgave med at være til støtte og inspiration for præsterne.

Provstiets opgaver

Provstiet er ramme om økonomisk koordinering mellem sognene i provstiet. Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Provstiet er desuden i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver. 

 

Provstiudvalg

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene, 1 repræsentant for provstiets præster samt af provsten, der er født medlem af og forretningsfører for provstiudvalget. 

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den lokale folkekirkelige økonomi. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. Provstiudvalget er i øvrigt på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget. 

Valg til provstiudvalg 2021

Ordinært valg til provstiudvalg skal foretages inden udgangen af oktober 2021. Valget gælder fra 1. november, og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

Forud for valget indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der skal afholdes i perioden 16. august til 5. september 2021. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for valg til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet. På mødet skal det også besluttes, hvor mange læge medlemmer der skal vælges til provstiudvalget.

Provstiudvalget består af provsten, mindst 4 og højst 8 læge medlemmer og 1 repræsentant for provstiets præster.

 

Valg af læge medlemmer til provstiudvalget

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at blive valgt til medlem af et menighedsråd i provstiet.

Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd - dvs. både valgte medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og 3. Herudover har en repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, stemmeret ved valget.   

Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse i samme provsti, har kun én stemme og kan vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Omfatter pastoratet menighedsrådskredse (sogne) i mere end ét provsti, har præsten en stemme i hvert provsti.

Kandidaterne skal opfylde valgrets- og valgbarhedsbetingelserne senest den 20. september 2021 kl. 16:00, hvor fristen for afhjælpning af mangler udløber. Valgrets- og valgbarhedsbetingelsen om alder og bopæl i riget skal dog først være opfyldt på valgdagen.

 

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalget

Enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet, er valgbar og har valgret – bortset fra provsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved valg af præsterepræsentanten.

Kredsen af valgberettigede omfatter således alene sognepræster, der er ansat i tidsubegrænsede stillinger som sognepræst i provstiet (tjenestemænd og overenskomstansatte). Oplysning herom fremgår af de pågældendes ansættelsesbreve/ansættelsesbeviser.

En sognepræst, der er ansat i en tidsbegrænset stilling - uanset længden af ansættelsesperioden – opfylder ikke betingelsen for valgret og valgbarhed ved valg af præsterepræsentant. Det gælder uanset, at ansættelsen har en sådan længde, at vedkommende er født medlem af et menighedsråd.

 

Valget af læge medlemmer og valget af en præsterepræsentant til provstiudvalg foregår med kandidatlister.

 

Vigtige frister ved valg til provstiudvalg 2021:

a) I perioden 16. august til 5. september 2021 afholdes et offentligt orienterende møde. På mødet skal antallet af valgte medlemmer af provstiudvalget fastsættes, ligesom der skal vælges en valgbestyrelse.

b) Sidste frist for indlevering af kandidatlister til formanden for valgbestyrelsen er 13. september 2021 kl. 16.00.

c) Valgbestyrelsen skal senest 15. september 2021 underrette listens kontaktperson om eventuelle mangler.

d) Afhjælpning af mangler kan ske indtil 20. september 2021 kl. 16.00. Denne dato er også seneste frist for anmeldelse af listeforbund ved valget til provstiudvalg.

 

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (Afstemningsvalg aflyses):

Hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af læge medlemmer, aflyser valgbestyrelsen afstemningen om valg af læge medlemmer. Tilsvarende gælder, hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af præsterepræsentant.

Valgbestyrelsen orienterer de valgte kandidater og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for indgivelse af klage over valget.

Valgbestyrelsen underretter de valgte kandidater om, at de senest den 1. november 2017 kan indlevere en særlig stedfortræderliste.

Aflysningen og valgets resultat indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol. Valgbestyrelsen sørger for, at stiftsadministrationen modtager en udskrift af beslutningsprotokollen.

Valgbestyrelsen skal senest 26. oktober 2021 offentliggøre valgresultatet.

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (Afstemningsvalg gennemføres):

Valgbestyrelsen sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.

4. oktober 2021 er sidste frist for, at stemmematerialet er formanden for de enkelte menighedsråd i hænde.

18. oktober 2021 kl. 16.00 er sidste frist for, at det udfyldte stemmemateriale er valgbestyrelsen i hænde.

Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget skal være afsluttet den 19. oktober 2021. Valgets resultat indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen. De valgte medlemmer og stedfortrædere underrettes om valgets resultat.

Valgbestyrelsen skal senest 26. oktober 2021 offentliggøre resultatet af afstemningsvalget.

Eventuelle klager over afstemningsvalget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Spørgsmål om valget

Spørgsmål om valget kan rettes til:

Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen tlf. nr. 33923939 eller fuldmægtig Anette Mia Rasmussen tlf. nr. 33923948 eller på mail til: km(at)km.dk

 

Kandidatlister, bekendtgørelse og cirkulære

Reglerne om valg af medlemmer til provstiudvalg findes i bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

I bekendtgørelsen henvises til cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2020 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Kandidatliste for valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2021

Kandidatliste for valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 2021

 

 

Budgetudvalget

Der skal nedsættes budgetudvalg hvis:

1) kommunen omfatter to eller flere provstier, der hver har 50 % eller mere af deres folkekirkemedlemmer inden for kommunen, eller

2) kommunen omfatter to eller flere provstier, hvoraf mindst ét har mere end 20 %, men mindre end 50 % af deres folkekirkemedlemmer inden for kommunen.

I de kommuner, hvor der er to eller flere provstier, skal der dannes et budgetudvalg til at koordinere den kirkelige økonomi inden for kommunen. Budgetudvalget består af provsterne samt et eller flere valgte medlemmer fra hvert provstiudvalg. Antallet af valgte medlemmer fra de enkelte provstier fastsættes i budgetudvalgets forretningsorden. En af provsterne udpeges som forretningsfører for udvalget.

I en kommune med to provstier kan ministeriet godkende at der i stedet for to provstiudvalg og et budgetudvalg væges et fælles provstiudvalg.

 

Budgetsamråd

Provstiudvalget skal mindst én gang hvert år indkalde en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd i provstiet til budgetsamråd. Budgetsamrådet er som udgangspunkt et forum for gensidig orientering om de økonomiske forhold i provstiet som helhed og de enkelte sogne. Men budgetsamrådet kan tillægges besluttende myndighed.

Budgetsamråd med besluttende myndighed indebærer, at budgetsamrådet overtager provstiudvalgets kompetence til at fastsætte de overordnede målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv og til at fastsætte rammebevillingerne for drift samt anlægsbevillingerne til kirkekasserne i provstiet. Det besluttende budgetsamråd overtager også kompetencen til at fastsætte det samlede beløb, der skal udskrives i kirkelig ligning til de lokale kasser. Muligheden for at tillægge budgetsamrådet besluttende myndighed er kun brugt i begrænset omfang.