Styrket fokus på cyber- og informationssikkerhed i personregistreringen

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører personregistreringsopgaven på en måde, som lever op til den tillid, der med rette kan forventes fra befolkningen og samfundet i øvrigt i forbindelse med varetagelsen af en samfundsvigtig funktion som personregistrering.

Derfor har Kirkeministeriet udarbejdet en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i personregistreringen, så folkekirkens traditionelle ansvarsfølelse og sikkerhedsbevidsthed i forhold til personregistreringen i Danmark også i fremtiden kan fastholdes og udvikles.

Strategien skal styrke, udvikle og forankre rammerne for en god sikkerhedskultur iblandt folkekirkens og de sønderjyske personregistres behandling af borgernes data.

Strategien indeholder 12 konkrete initiativer, som blandt andet retter sig mod personregisterførerne, der varetager det daglige og praktiske arbejde med personregistreringen og mod de sikkerhedsansvarlige, som er de overordnet ansvarlige for informationssikkerheden.

Initiativerne omfatter tre hovedelementer:

  • Vejledning til personregisterførere og sikkerhedsansvarlige, så klare rammer og redskaber understøtter en sikker personregistrering
  • Et beredskab i Kirkeministeriet, som bedst muligt kan håndtere sikkerhedshændelser af betydning for personregistreringen.
  • En styrket og understøttet kontrol med personregistreringen, så valide data er til rådighed for myndigheder og virksomheder med hjemmel hertil. Adgang til data skal styres ved hjælp af en styrket understøttende kontrol.

Strategien er ikke offentlig, men Kirkeministeriet vil i den kommende tid kontakte personregisterførere, sikkerhedsansvarlige, provster og biskopper med vejledning for at sikre implementeringen af strategiens initiativer.

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…