Aftalekreds igangsætter en miljø- og habitatkonsekvensvurdering for en mulig udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller har den 1. februar 2024 besluttet at igangsætte en miljø- og habitatkonsekvens-vurdering af en mulig udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter i Thisted Kommune.

Læs den politiske aftale om at igangsætte miljø- og habitatkonsekvensvurderingen her.

 

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin siger:

”Det er et stort ansvar, som partierne i aftalekredsen nu har taget på sig med at sætte en
miljø- og habitatkonsekvensvurdering i gang for en udvidelse af Østerild Testcenter.

For at komme i mål med den grønne omstilling er det en svær, men nødvendig beslutning. Samtidig afhænger tusindvis af arbejdspladser i produktionsdanmark af, at vi har en stærk dansk grøn industri, der producerer vindmøller til hele verden.

Hele aftalekredsen er meget bevidste om, at en eventuel udvidelse ikke kan undgå at få betydning for lokalsamfundet og for de beboere, hvis boliger må nedlægges eller på anden måde berøres af de høje testvindmøller. Jeg forstår godt den bekymring og uro, det giver hos de berørte. Derfor tager jeg også selv til Østerild på lørdag for at mødes og tale med borgerne om den videre proces.”

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:

”Det her er grøn handling, der virker. Vi har brug for moderne, effektive vindmøller for at komme i mål med den grønne omstilling. Fremover skal vi bruge langt mere grøn strøm – til elbiler, til varmepumper og i erhvervslivet. Og der skal bruges meget strøm til at producere nye brændstoffer som fx brint, der kan erstatte russisk gas både i Danmark og i Europa. Vindmøllerne bliver bedre og bedre til at producere strøm, der er fuld fart på innovationen i vindmøllebranchen, og gode testforhold i Danmark er en vigtig del af den udvikling.”

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

Verden ser mod Danmark, og stadig flere lande sætter ambitiøse mål for den grønne omstilling. Det kan vi hjælpe dem med. Vi har de grønne løsninger, de efterspørger. Vindindustrien står stærkt. Tusindvis af job er skabt. Nu skal vi sikre, at den grønne industri kan fortsætte fremgangen og sikre, at Danmark er i front med grønne løsninger. Derfor er udvidelsen af Østerild Testcenter vigtigt. Både for Danmark, for danske arbejdspladser og den grønne omstilling.

 

Baggrund

Beslutningen om en miljø- og habitatkonsekvensvurdering er truffet på baggrund af en grundig screening for mulige placeringer af testpladser for vindmøller på op til 450 meter. Screeningen har vist, at der er meget få steder i Danmark, hvor det er muligt.

På baggrund af screeningen er aftalekredsen enig om at gå videre med en mulig udvidelse af Østerild Testcenter, frem for at etablere et helt nyt testcenter et andet sted. Det skyldes først og fremmest manglen på gode alternativer og muligheden for at udnytte den eksisterende infrastruktur i Østerild.

Scenariet for en eventuel udvidelse af Østerild Testcenter omfatter konkret tre nye testpladser med en møllehøjde på op til 450 meter nord for det eksisterende testcenter, samt flytning og ændring af maksimalhøjden til 450 meter for de to nordligste af centerets nuværende ni testpladser.

Plan- og Landdistriktsstyrelsens målrettede screening for dette scenarie har foreløbig vist, at omkring 24 boliger, herunder stuehuse til landbrugsbedrifter, og omkring 11 sommerhuse forventeligt vil skulle nedlægges på grund af overskridelse af de gældende støjgrænser for beboelse. Aftalekredsen er enige om, at Frøstruplejren er et helt særligt område, og at beboelserne i lejren i givet fald skal kunne fortsætte ved, at støjkravene for lejrens område sidestilles med de støjkrav, der gælder for spredt bebyggelse i det åbne land i øvrigt.

Aftalepartierne noterer sig, at nabokompensation i testcenterbonusordningen øges med 50 pct., og er desuden enige om, at naboer til testvindmøller på over 400 meter derudover opnår en yderligere tillægsbonus på 100 pct. i tillæg til den gældende testcenterbonus. Det svarer til i alt 21.000 kr. skattefrit årligt for naboer til testvindmøller på over 400 meter.

Screeningen viser også, at en eventuel udvidelse vil omfatte et areal, som ligger delvist inden for et Natura 2000-habitatområde, og som vil kunne påvirke et nærliggende Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde.

Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen skal afdække disse og andre konsekvenser nærmere og skal herunder også beskrive afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger for de dyr og fugle, som måtte blive påvirket negativt.

Læs mere om resultatet af Plan- og Landdistriktsstyrelsens screening på planinfo.dk her.

 

Videre proces

Plan- og Landdistriktsstyrelsen sætter nu miljø- og habitatkonsekvensvurderingen i gang. Processen forventes at vare 1½-2 år, hvorefter der kan træffes endelig beslutning om en eventuel udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter.

I det videre forløb har orientering og dialog med borgere og lokalsamfund høj prioritet. Plan- og Landdistriktsstyrelsen tager direkte kontakt til de boligejere i området, som vil blive berørt ift. eventuel nedlæggelse af boliger, og inviterer desuden til orienteringsmøder for de berørte borgere om, hvad processen indebærer for den enkelte. Der vil desuden blive afholdt et offentligt møde om miljøvurderingsprocessen, hvor alle interesserede har mulighed for at komme med input og forslag til, hvad der bør undersøges.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer allerede lørdag den 3. februar 2024 til borgermøde i Østerild Multicenter kl. 12, hvor alle har mulighed for at stille ministeren spørgsmål i relation til den aftalte miljø- og habitatkonsekvensvurdering.

En officiel invitation til borgermødet med nærmere oplysninger lægges på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside hurtigst muligt.

 

Læs mere i faktaarket her.

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…