14 byer bliver sat fri af love og regler for at udvikle mere liv i bymidten.

Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier bestående af DF, SF, RV, EL, K, NB, LA og ALT er blevet enige om at 14 byer skal indgå i forsøgsordningen med frie bymidter for at skabe mere liv og vækst

Med den politiske aftale Mere liv i bymidter og landdistrikter af 29. november 2021 afsatte et bredt politisk flertal 130 mio. kr. til etablering af en forsøgsordning med frie bymidter, hvor et antal mindre og mellemstore byer skulle få mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler og lovgivning for at finde nye veje til mere liv i bymidten, hvor der kan være udfordringer, fordi danskernes handelsmønstre ændrer sig.

I juni 2022 blev 14 byer prækvalificeret til at udarbejde en kvalificeret ansøgning og pege på de lovgivningsområder, som de ønskede fritagelse fra. På baggrund af kvalificerede ansøgninger fra de 14 kommuner har aftalekredsen valgt, at alle 14 skal indgå i forsøgsordningen:

Assens, Faaborg, Grindsted, Hornslet, Ikast, Nordborg, Nykøbing Sjælland, Odder, Otterup, Rødekro, Rønne, Sakskøbing, Støvring, Vamdrup.

”Levende og attraktive bymidter i de mellemstore byer er med til at sikre sammenhængskraft i vores landdistrikter og er med til at stimulere vækst for hele oplandet. Derfor er det helt afgørende, at vi i aftalekredsen nu har fået endeligt udvalgt 14 bymidter, der skal indgå i forsøgsordningen”, siger Louise Schack Elholm, minister for landdistrikter

På baggrund af ønsker fra kommunerne har aftalekredsen besluttet, hvilke lovfritagelser, byerne skal have mulighed for at afprøve i deres bymidteforsøg. Byerne får fx mulighed for at afprøve den forpligtende samarbejdsform Business Improvement Districts, indrette velfærdscentre, hvor kommunale lokaler kan udlejes til private erhverv på markedsvilkår, og dispensere fra anvendelsen i lokalplaner med henblik på at afprøve midlertidige aktiviteter eller mindre projekter i bymidten.

Der skal nu udarbejdes et lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg, så de kan gå i gang i løbet af 2024.

 

Venstres landdistrikts- og øordfører Hans Christian Schmidt siger

“Forsøgsordningen er et tydeligt tegn på hvor stort lokalt engagement og drivkraft borgerne har i de mindre byer. Aftalen er et vigtigt skridt på vejen til et Danmark i bedre balance, da vi nu kan sætte de udvalgte byer fri for eksisterende regler og lovgivningen, med det formål at fremme levende og attraktive bymidter og derved sikre forbedret sammenhængskræft og vækst i vores landdistrikter.”

Moderaternes landdistrikts- og øordfører Henrik Frandsen siger

”Jeg glæder mig over den store iderigdom, der har været rundt omkring i byerne. Det er i virkeligheden et rigtig godt udtryk for lokalt engagement og virkelyst og et udtryk for, at byerne tager fremtiden i egen hånd. Derfor er jeg glad for, at vi med denne beslutning kan hjælpe byudviklingen på vej.”

Socialdemokratiets landdistrikts- og øordfører Kasper Roug siger

”I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for at vi kan være med til at lave forsøg for liv og udvikling uden for de store byer med den nye forsøgsordning. Vi glæder os til at se resultatet.”

Alternativets landdistrikts- og øordfører Christina Olumeko siger

”Betydningen af en god bymidte kan næppe overvurderes. Derfor er Alternativet glade for at støtte mindre byer i at realisere drømmene for, hvordan lige præcis deres lokale bymidte kan blomstre. Samtidig håber vi, at forsøgene kan inspirere til permanente ændringer i lovgivningen, så byudviklingen gøres mere fleksibel, og byernes ideer kan kopieres andre steder i landet.”

Konservatives landdistrikts- og øordfører Niels Flemming Hansen siger

”Det er vigtigt, at vi styrker fællesskaberne i Danmark. Det gælder så sandelig også det daglige sociale liv, der kommer af aktivitet i bymidterne. Derfor er jeg godt tilfreds med, at vi nu igangsætter en forsøgsordning, som kan skabe mere liv, vækst og samvær i byerne”.

Socialistisk Folkepartis gruppeformand og landdistrikts- og øordfører Karina Lorentzen siger

”Det er ret afgørende for at fastholde bosætning og butikker, at der også er lokale mødesteder og attraktive bykerner i de mindste byer. Derfor er jeg glad for, at vi laver en ordning, hvor vi giver muligheder for at skabe det. Om det virker, bliver spændende at følge, men det er i hvert fald et forsøg på at give de bedre betingelser.”

Enhedslistens landdistrikts- og øordfører Jette Gottlieb siger

”Vi glæder os til at følge forsøgene, for liv i de lokale bykerne er afgørende for om det er attraktivt at bosætte sig uden for de større byer. Det bliver også spændende at se, om der kan blive flertal for at indføre betingelserne mere permanent, hvis forsøgene er vellykkede. Det gælder fx aktive mødesteder eller muligheden for at sænke gennemkørselshastighed til 30 km i timen.”

 

Faktaark om udvælgelsen til forsøgsordningen kan ses her. Du kan læse om forsøgshjemlerne her.

Til forsøgsordningen er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2024-2027 til medfinansiering af fornyelse af bymidter og 30 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af placering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten.

 

Alle pressehenvendelser bedes rettet til:

Presserådgiver Camilla Stokholm Glargaard Tlf. 23 41 08 11

Presserådgiver Peter Naegeli Arnhild Tlf. 61 93 16 11

Eller på mail: km-presse@km.dk

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…