Anerkendelse

Hvis I er en gruppe af myndige borgere med bopæl i Danmark eller med dansk indfødsret, som tilhører en bestemt religion, kan I anmode om anerkendelse som trossamfund eller menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse.

Hvis I ønsker at anmode om anerkendelse, skal I sende anmodningen til By-, Land- og Kirkeministeriet. Anmodningen skal indsendes digitalt via ministeriets hjemmeside, og ministeriet skal bruge en række oplysninger om trossamfundet eller menigheden i forbindelse med anmodningen om anerkendelse.

Hvis der er tale om anerkendelse af et trossamfund, skal anmodningen om anerkendelse behandles af Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund. Udvalget indstiller til ministeriet, om anmodningen bør imødekommes. Herefter træffer ministeriet afgørelse i sagen.

For at blive anerkendt som trossamfund eller menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse skal I opfylde en række krav. Kravene handler om trossamfundets størrelse, organisation og sandsynlighed for fortsat beståen. Kravene for anerkendelse som trossamfund eller menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse fremgår af § 7, stk. 1 og 2, og § 8 i lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven).

Anmodningen om anerkendelse skal udfyldes og indsendes digitalt. Der anvendes MitID til at logge ind i ansøgningsskemaet. Vedkommende, der fremsender anmodningen om anerkendelse, bliver automatisk registreret som kontaktperson for trossamfundet eller menigheden.

Ansøgningsblanketten kan tilgås nederst på siden.

Anerkendelse som trossamfund

Det fremgår af trosamfundsloven, at et trossamfund kan registreres som et anerkendt trossamfund, hvis det har mindst 50 myndige medlemmer, der enten har fast bopæl i Danmark eller dansk indfødsret, og ikke opfordrer til eller foretager noget, der strider mod bestemmelser i lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov.

Når der anmodes om anerkendelse som trossamfund skal følgende oplysninger medsendes:

 1. Navn og hjemsted for trossamfundet samt eventuelt CVR-nr
 2. Oplysninger om hvorvidt trossamfundet er offentligt anerkendt, godkendt eller registreret i et andet nordisk land, og i givet fald skal der vedlægges dokumentation herfor
 3. Oplysninger om hvorvidt trossamfundet har forbindelse til internationale organisationer eller en moderorganisation, og i givet fald skal forbindelsen beskrives nærmere
 4. Oplysninger om eventuel hjemmeside for trossamfundet
 5. Trossamfundets vedtægter
 6. En tekst, som udtrykker, beskriver eller henviser til trosgrundlaget eller læretraditionen i trossamfundets religion
 7. Dokumentation eller beskrivelser af trossamfundets centrale ritualer
 8. Trossamfundets seneste årsregnskab, som er revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved et nystartet trossamfund, hvor der ikke foreligger et årsregnskab, er det tilstrækkeligt med et halvårsregnskab, som er revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor
 9. Antal myndige medlemmer af trossamfundet, der enten har fast bopæl i Danmark eller dansk indfødsret
 10. Telefonnummer og e-mail på den kontaktperson, der er ansvarlig i forhold til anmodningen om anerkendelse som trossamfund. Den pågældende, som på vegne af trossamfundet og ved brug af MitID indgiver anmodningen om anerkendelse, registreres til brug for By-, Land- og Kirkeministeriets sagsbehandling som kontaktperson, jf. § 3, stk. 2
 11. Tro- og loveerklæring fra kontaktpersonen om, at den pågældende er berettiget til at indgive anmodningen om anerkendelse, at de afgivne oplysninger og vedhæftede dokumenter er korrekte, samt at den pågældende er opmærksom på, at afgivelse af urigtige oplysninger kan få betydning for sagen om anerkendelse samt opretholdelse af eventuel fremtidig anerkendelse.

Anerkendelse som menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse

Det fremgår af trosamfundsloven, at et trossamfund, der omfatter flere menigheder, forsamlinger eller kredse m.v., kan anmode om at få anerkendt disse som en del af trossamfundets anerkendelse. Det er et krav, at man som menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse ikke opfordrer til eller foretager noget, der strider mod bestemmelser i lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov.

Når der anmodes om anerkendelse som menighed skal følgende oplysninger medsendes:

 1. Navn og hjemsted for menigheden samt eventuelt CVR-nummer
 2. Navn på det trossamfund, som menigheden er tilknyttet
 3. Oplysninger om hvorvidt menigheden har forbindelse til internationale organisationer eller en moderorganisation, og i givet fald skal forbindelsen beskrives nærmere
 4. Oplysninger om eventuel hjemmeside for trossamfundet
 5. Menighedens vedtægter
 6. Dokumentation for at trossamfundet ønsker menigheden omfattet af trossamfundets anerkendelse
 7. Dokumentation for at menigheden ønsker at være omfattet af trossamfundets anerkendelse
 8. Menighedens seneste årsregnskab, som er revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved en nystartet menighed, hvor der ikke foreligger et årsregnskab, er det tilstrækkeligt med et halvårsregnskab, som er revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor
 9. Antal myndige medlemmer af menigheden, der enten har fast bopæl i Danmark eller dansk indfødsret
 10. Telefonnummer og e-mail på den kontaktperson, der er ansvarlig i forhold til anmodningen om anerkendelse som menighed. Den pågældende, som på vegne af menigheden og ved brug af MitID indgiver anmodningen om anerkendelse, registreres til brug for By-, Land- og Kirkeministeriets sagsbehandling som kontaktperson, jf. § 3, stk. 2
 11. Tro- og loveerklæring fra kontaktpersonen om, at den pågældende er berettiget til at indgive anmodningen om anerkendelse, at de afgivne oplysninger og vedhæftede dokumenter er korrekte, samt at den pågældende er opmærksom på, at afgivelse af urigtige oplysninger kan få betydning for sagen om anerkendelse samt opretholdelse af eventuel fremtidig anerkendelse

Rettigheder og fordele ved anerkendelse

Alle anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse indføres i Trossamfundsregistret. Rettigheder og forpligtelser for anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse indtræder fra det øjeblik, de er indført i Trossamfundsregistret. Information og adgang til Trossamfundsregistret kan findes her.

Et anerkendt trossamfund eller en menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse kan søge om, at myndig person med et forkynderembede får bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed. Anmodningen om vielsesbemyndigelse skal fremsendes til By-, Land- og Kirkeministeriet. Læs mere her
Anerkendte trossamfund og menigheder kan også opnå en række skattemæssige fordele ved en anerkendelse. Dette hører under Skatteministeriet.
Der er også mulighed for at anerkendte trossamfund og menigheder kan søge om opholdstilladelse til deres religiøse forkyndere. Dette hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Sagsbehandlingstid

Der kan være lang sagsbehandlingstid i sager om anerkendelse, da sagen ikke kan forelægges Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund før ministeriet har modtaget alle oplysninger i sagen om anerkendelse og vurderet om oplysningerne er tilstrækkelige. Derudover mødes Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund kun mødes få gange om året.

Link til ansøgningsskema for trossamfund

Link til ansøgningsskema for menigheder