Uddannelse og opkvalificering i psykisk arbejdsmiljø gavner præsters trivsel

 

Et flerårigt projekt har vist, hvordan forskellige metoder til at håndtere trivselsmæssige udfordringer for præster kan gavne arbejdsmiljøet. Evalueringen af indsatserne viser, at blandt andet systematisk uddannelse og opkvalificering inden for psykisk arbejdsmiljø kan være med til at løfte præsters trivsel og arbejdsglæde.

Kirkeminister Louise Schack Elholm er glad for projektets erfaringer:

”Det glæder mig, at vi nu står med nogle helt konkrete erfaringer om, hvordan vi forbedrer præsters trivsel. De er vigtige i det videre arbejde med at løfte hele folkekirkens arbejdsmiljø. Nu ser jeg frem til, at erfaringerne kan blive bredt ud, så endnu flere kan få gavn af de indsatser, der er blevet afprøvet med god effekt”.

 

Konklusionerne bygger på et flerårigt projekt med titlen ”Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø”, som blev igangsat af Arbejdsgruppen for Præsters Psykiske Arbejdsmiljø i 2018. I projektet er forskellige metoder og tilgange til at håndtere trivselsmæssige udfordringer for præster blevet testet. Det er sket under ledelse af en styregruppe med repræsentanter fra Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, stiftskontorchefer og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Paraplyprojektet er efterfølgende blevet evalueret af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og evalueringsrapport og resumé til inspiration fra Paraplyprojektet kan findes her. 

Det fremgår blandt andet af evalueringen, at systematisk uddannelse og opkvalificering inden for psykisk arbejdsmiljø kan løfte præsters trivsel og have positiv effekt på mulighederne for at håndtere følelsesmæssige belastninger, stress og sygefravær.

Styregruppen har nu afsluttet sit arbejde med projektet, og Arbejdsgruppens vedrørende præsters psykiske arbejdsmiljø vil arbejde videre med at implementere projektets anbefalinger.  I den forbindelse har arbejdsgruppen særligt udpeget tre indsatser:

  • Opkvalificering af supervisorer i håndtering af følelsesmæssige belastninger

        Der skal ske nærmere afdækning af mulighederne for at gøre uddannelse i håndtering af følelsesmæssige belastninger til en fast del af          supervisoruddannelsen, hvis fokus ellers primært er på dygtiggørelse i at kunne give faglig supervision til sine kollegaer. Det kan f.eks. være som en integreret del af grundforløbet eller som et efteruddannelsesmodul.

 

  • Udbredelse af faciliteret teamsamarbejde

       Der iværksættes et formidlingsarbejde målrettet provstierne med henblik på udbredelse af kendskabet til og anvendelsen af den i projektet afprøvede model for faciliteret teamsamarbejde ud fra en anerkendende tilgang. Samtidig undersøges det, hvordan der kan støttes op om udbredelsen af teamsamarbejdet gennem uddannelsen af teamfacilitatorer, som kan understøtte lokale teams med at komme i gang.  

 

  • Uddannelse af provster, biskopper og arbejdsmiljørepræsentanter i håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer

       Der iværksættes et arbejde mhp. kompetenceudvikling af provster, biskopper og arbejdsmiljørepræsentanter i håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer, herunder håndtering af følelsesmæssige belastninger og tidlig indsats ved sygefravær.

 

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…