Stor interesse for forsøgsordning med frilandsbyer og –øer

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende for lokal udvikling

Som en del af aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter fra november 2021 blev det besluttet at afdække interessen for deltagelse i en forsøgsordning med frilandsbyer.

Interessetilkendegivelsen er nu afsluttet og forelægges aftalekredsen, der skal vurdere, om de vil gå videre med at etablere en forsøgsordning, samt hvilke projekter, den skal omfatte.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm udtaler:

”Jeg synes, det er et flot og spændende stykke arbejde, der er blevet udført. Det vidner om, at der er stor virkelyst og nytænkning i de danske landsbyer og småøer. Nu glæder jeg mig til at drøfte projektforslagene med aftalekredsen og forhåbentligt komme til enighed om en forsøgsordning, der sætter landsbyer og småøer fri af begrænsende regler og lovgivning, så vi kan skabe rum for nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne”.

Landdistrikternes Fællesråd har fungeret som projektsekretariat og har vurderet og kvalificeret projektforslagene. Sammenslutningen af Danske Småøer har bistået i forhold til projektforslag på småøerne.

Hele 39 landsbyer og øer har tilkendegivet deres interesse for at deltage i en forsøgsordning. I december 2022 indsendte 25 projekter deres endelige interessetilkendegivelser, og i maj 2023 færdiggjorde projektsekretariatet deres kvalificering og prioritering af forsøgsprojekterne.

Projekterne har ønsket at fjerne lovgivningsmæssige rammer, der virker som en stopklods for lokal udvikling og idérigdom. Projektforslagene omhandler fx ønsker om at etablere nye attraktive boligtyper i bofællesskaber, erhvervsudvikling fx ved havne samt at udvikle infrastruktur til fælles lokale energiløsninger. Forslag til frilandsbyordning vedrører blandt andet ønsker om i konkrete projekter at blive fritaget for regler i planloven, naturbeskyttelsesloven - herunder strandbeskyttelseslinjen - samt varmeforsyningsloven.

Der er møde i aftalekredsen i begyndelsen af juni. Her skal aftalepartierne have de første politiske drøftelser om, hvorvidt der skal igangsættes en forsøgsordning. Hvis der opnås enighed om at gå videre med en forsøgsordning, vil det være muligt at igangsætte forsøgsordningen per 1. juli 2024.

Det fremgår af aftale om Mere liv i bymidter og landdistrikter at 10 udvalgte lokaliteter – landsbyer på op til 1.500 indbyggere eller de 27 småøer – kan sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte udviklingen i landsbyer og på småøer.

Nyhedsarkiv

10/04 2024

Landdistriktspuljen støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I 2024 er der afsat 56,7 millioner kroner i…

25/03 2024

Middelalderkirker, udligningsordning og finansiering af præster: Kirkeministeren beder et nyt udvalg om at se på, hvordan folkekirkens fællesfond kan…

24/03 2024

Kirkeminister Morten Dahlin har besluttet, at Karl Edvard Nielsens gravsten skal fjernes fra Det Store Gravfelt i Mindelunden for modstandsfolk under…

18/03 2024

I dag tager By-, Land- og Kirkeministeriet sammen med repræsentanter fra folkekirken hul på et arbejde, der skal gøre det lettere at udføre…

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…