Departementets whistleblowerordning

På denne side finder du By-, Land- og Kirkeministeriets interne whistleblowerordning

Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis:

 • Du er ansat eller tidligere ansat i  By-, Land- og Kirkeministeriets departement, herunder som ulønnet praktikant
 • Din ansættelse i  By-, Land- og Kirkeministeriets departement endnu ikke er påbegyndt, og du indberetter oplysninger om overtrædelser som du har fået adgang til i løbet af ansættelsesprocessen
 • Du er samarbejdspartner (inkl. underleverandør) eller ansat hos en samarbejdspartner, som  By-, Land- og Kirkeministeriets departement har et samarbejde med.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende forhold, såfremt de vedrører  By-, Land- og Kirkeministeriets departement:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Om anonymitet og fortrolighed

 By-, Land- og Kirkeministeriets whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

 By-, Land- og Kirkeministeriets whistleblowerenhed er forankret i departementets HR-kontor, og kun betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Kirkenettet, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på  By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Kirkenettet. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://km.sit-wb.dk/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Kirkenettet.

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til By-, Land- og Kirkeministeriet eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal (https://whistleblower.dk/). Ifølge whistleblowerloven skal By-, Land- og Kirkeministeriet dog opfordre til, at du indberetter til departementets whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via lov nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Kontaktoplysninger:

 By-, Land- og Kirkeministeriets whistleblowerenhed

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

 

Henvendelser til whistleblowerordningen behandles af By-, Land- og Kirkeministeriets whistleblowerenhed hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Statistik vedr. By-, Land- og Kirkeministeriets interne whistleblowerordning

Vejledning for whistleblower-ordninger på offentlige arbejdspladser

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

God adfærd i det offentlige

Vejledning for whistleblowere