By-, Land- og Kirkeministeriets strategiske målsætninger

Med henblik på at sikre en sammenhængende styring af By-, Land- og Kirkeministeriets indsats fastlægger ministeriet et antal strategiske målsætninger med udgangspunkt i ministeriets mission og vision og med et 3-5-årigt perspektiv. De strategiske målsætninger tilpasses i lyset af regeringsgrundlag og -politik.

For perioden 2023-27 har By-, Land- og Kirkeministeriet fastlagt følgende fem strategiske målsætninger:

1. Understøtte og udvikle de politiske og retlige rammer for folkekirken og andre trossamfund i Danmark

Det særlige forhold mellem kirke og stat i Danmark indebærer blandt andet, at folkekirkens styre ordnes ved lov vedtaget af Folketinget og forvaltes af regeringen i dialog med folkekirkelige repræsentanter. By-, Land- og Kirkeministeriet bistår ministeren i relationen med såvel Folketinget som folkekirkens myndigheder, institutioner og interessenter. By-, Land- og Kirkeministeriet bistår endvidere med faglig rådgivning om trossamfundsrelaterede spørgsmål, også på andre ministerområder.

Det er en strategisk målsætning for By-, Land- og Kirkeministeriet at sikre rettidig og helhedsorienteret rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og implementering af lovforslag, betjening af Folketinget, samt sekretariatsbetjening af lovforberedende og andre udvalg om folkekirkens og andre trossamfunds forhold.

2. Understøtte og udvikle effektiv administration og brugerrettede løsninger i folkekirken

En nutidig kirke kræver nutidige rammer og redskaber, som kan bidrage til en ressourcebevidst, langsigtet og udviklingsorienteret understøttelse af folkekirkens liv og vækst i dialog og samarbejde med kirkens interessenter.

Det er en strategisk målsætning for By-, Land- og Kirkeministeriet at sikre effektiv organisation, styring og udvikling af folkekirkens økonomi, bygninger, personale og it-løsninger. Det skal ske i et samspil mellem udvikling og forvaltning af de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rammer; udvikling og brug af tværgående tiltag inden for økonomistyring, digitalisering, personalepolitikker og samarbejdsformer; samt udvikling af tidssvarende og brugerrettede løsninger og ydelser.

3. Sikre åbenhed om anerkendte trossamfunds forhold

Trossamfund har mulighed for at opnå officiel anerkendelse og dermed adgang til at ansøge relevante myndigheder om visse fordele mod opfyldelse af yderligere krav. Anerkendelse giver omvendt pligt til at offentliggøre en række oplysninger om organisation, trosgrundlag og økonomi. By-, Land- og Kirkeministeriet behandler ansøgninger om anerkendelse og fører tilsyn med anerkendte trossamfunds overholdelse af oplysningspligten.

Det er en strategisk målsætning for By-, Land- og Kirkeministeriet at sikre åbenhed om anerkendte trossamfunds forhold i forbindelse med anerkendelse, offentliggørelse af regnskaber og vedtægter mv., samt tildeling af vielsesbemyndigelse til forkyndere.

4. Udvikle rammerne og varetage de nationale interesser i den fysiske planlægning i Danmark

Den fysiske planlægning i Danmark skal sikre en helhedsorienteret anvendelse af landets arealer, hvor forskellige arealinteresser og samfundsinteresser afvejes og tilgodeses i den kommunale og nationale planlægning. By-, Land- og Kirkeministeriet bidrager til udvikling og formidling af de lovgivningsmæssige rammer for kommunernes fysiske planlægning og koordinerer varetagelsen af nationale interesser i tilsynet med den kommunale planlægning og gennem fysisk landsplanlægning.

Det er en strategisk målsætning for By-, Land- og Kirkeministeriet at udvikle tidssvarende rammer og varetage nationale interesser i den fysiske planlægning i Danmark med henblik på at sikre en helhedsorienteret anvendelse af landets arealer.

5. Bidrage til gode rammer for landdistriktsudvikling og sikre effektiv udmøntning af støtteordninger

Landdistriktspolitikken skal skabe rammerne for, at landdistrikterne og de små øsamfund kan videreudvikle sig som levende og robuste lokalsamfund. By-, Land- og Kirkeministeriet varetager det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken og administrerer desuden den nationale landdistriktspulje og EU-ordningerne for lokale aktionsgrupper med henblik på fremme af erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

Det er en strategisk målsætning for By-, Land- og Kirkeministeriet at bidrage til gode rammer for udvikling af landdistrikterne på tværs af ministerområder og at sikre effektiv udmøntning af støtteordninger for landdistriktsudvikling i samspil med bl.a. lokale aktionsgrupper.

 

 

 

 

 

 

By-, Land- og Kirkeministeriets mission

By-, Land- og Kirkeministeriet arbejder for et sammenhængende Danmark og for gode rammer for lokal udvikling i hele landet.

By-, Land- og Kirkeministeriet er bindeleddet mellem stat og kirke og samarbejder med folkekirken om at udvikle en nutidig kirke.

By-, Land- og Kirkeministeriet værner om religionsfriheden.

· · ·

By-, Land- og Kirkeministeriets vision

By-, Land- og Kirkeministeriet giver borgere, virksomheder og kommuner gode rammer for at skabe lokal udvikling og arbejder for, at det er attraktivt at leve, bo og arbejde i alle dele af landet.

By-, Land- og Kirkeministeriet giver kirken en plads i fremtidens Danmark og arbejder for retten til frit at dyrke sin tro.