Databeskyttelse

Sådan behandler By-, Land- og Kirkeministeriet dine personoplysninger, når du kontakter os

 

1. By-, Land- og Kirkeministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

By-, Land- og Kirkeministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Ministeriets kontaktoplysninger er:

By-, Land- og Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Telefon: 33 92 33 90 (mandag – torsdag: 09.00-16-00, fredag: 09.00-15.30)

E-mail: km(at)km.dk

CVR-nr.: 59743228

 

2. Kontaktoplysninger på By-, Land- og Kirkeministeriet databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren:

Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen

Tlf: 3392 3390

e-mail: databeskyttelsesraad@km.dk

Pr. brev: By-, Land- og Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan se mere om By-, Land- og Kirkeministeriets databeskyttelsesrådgiver her.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

By-, Land- og Kirkeministeriet behandler dine personoplysninger som led i ministeriets offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager By-, Land- og Kirkeministeriet har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

By-, Land- og Kirkeministeriet kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre offentlige myndigheder m.v. Det kan f.eks. dreje sig om et andet ressortministerium, Folketinget, Folketingets Ombudsmand, øvrige parter i den sag du retter henvendelse i, eller andre med henblik på behandling af din henvendelse.

Hvis By-, Land- og Kirkeministeriet modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Som offentlig myndighed har By-, Land- og Kirkeministeriet pligt til at journalisere ind- og udgående post i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.

By-, Land- og Kirkeministeriet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til By-, Land- og Kirkeministeriets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod By-, Land- og Kirkeministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 

7. Mulighed for at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, By-, Land- og Kirkeministeriet behandler dine personoplysninger på. Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk