Stift

Et stift er et geografisk afgrænset område, der består af provstier og herunder sogne. Danmark er inddelt i 10 stifter. Der er én domkirke og én biskop i hvert stift.

Kirken i Grønland hører med hensyn til lovgivning og finansiering under Grønlands Selvstyre. 

Folkekirken på Færøerne hører med hensyn til lovgivning og finansiering under Færøernes Lagting og Færøernes Landsstyre.

 

Nederst på siden kan du finde links til de enkelte stifter.

 

Biskoppen

I hvert stift vælges der en biskop, som er den øverste gejstlige myndighed i stiftet. Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for forhold vedrørende tjenesteboliger for præster, som stiftet skal inddrages i. Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg og er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser. Biskoppen er også klageinstans i sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Biskoppen har desuden ansvar for administrationen af Folkekirkens Lønservice (FLØS) og for de forhold vedrørende kirkefunktionærer, som stiftet skal inddrages i. 

Biskoppen udgør sammen med direktøren for statsforvaltningen (stiftamtmanden) stiftsøvrigheden. Direktøren for statsforvaltningen kan dog delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere ved statsforvaltningen på kontorchefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand.

Administration af fællesfonden samt overordnet ledelse af stiftsadministrationen blev ved Lov 647 af 12/06/2013 flyttet fra stiftsøvrigeden til biskoppen.

Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg samt, godkendelse af nogle menighedsrådsbeslutninger om kirker og kirkegårde (bygningsarbejder).

Biskoppen og stiftsøvrigheden bistås af stiftsadministrationen, hvis daglige leder er stiftskontorchefen. 

Stiftsadministrationerne finansieres af fællesfonden. 

Stiftsøvrigheden er sammensat, så staten og folkekirken er repræsenteret som ligeværdige parter.

 

Stiftsråd

Siden 1. november 2009 har der i hvert stift skullet være et stiftsråd.  Et stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I Lolland-Falsters Stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.

 

Valg til stiftsråd 2021

 

Ordinært valg til stiftsrådet skal foretages inden udgangen af oktober 2021. Valget gælder fra 1. november, og funktionsperioden er 4 år, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

Forud for valget til stiftsrådet indkalder provstiudvalget til et offentligt møde, der skal afholdes i perioden 16. august til 5. september 2021. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for valg til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet.  

Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I Lolland-Falsters Stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti.

 

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet (menighedsrepræsentanter i Lolland-Falsters Stift)

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet.

Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd - dvs. både valgte medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og 3. Derimod har en repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, ikke stemmeret ved valg til stiftsråd.

 

Valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet

Alle præster ansat i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet – bortset fra domprovsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved valg af præsterepræsentanten. 

Kredsen omfatter således alle præster ansat i stiftet uanset ansættelsens længde og uanset, om vedkommende er ansat i et pastorat eller ved en institution.

Provster opfylder også betingelserne for valgret og valgbarhed som præsterepræsentant.

 

Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet

Valgbar er alle provster – bortset fra domprovsten, der er født medlem af stiftsrådet.

Valgret har alle provster – også domprovsten.

 

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet foretages ved afstemning på et menighedsrådsmøde. Valget aflyses, hvis der kun er afleveret en gyldig kandidatliste. De kandidater, der ikke er valgt, er stedfortrædere, medmindre kandidaten indleverer en særlig stedfortræderliste. Den særlige stedfortræderliste skal være afleveret til valgbestyrelsen senest den 1. november 2021.

Resultatet af valg af menighedsrådsrepræsentant tilføres provstiudvalgets beslutningsprotokol. En udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol sendes straks efter valgets opgørelse til stiftsadministrationen.

Valg af et stifts præsterepræsentanter forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet. Afstemning sker ved en urafstemning blandt stiftets præster. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger og resultatet af valget af præsterepræsentanter indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol.

Valg af et stifts provsterepræsentant forberedes og ledes af domprovsten. Afstemningen sker på et møde. Domprovsten orienterer stiftsadministrationen om valget.

 

Fristerne for afvikling af valg af menighedsrådsrepræsentant, præsterepræsentanter og provsterepræsentant:

16. august 2021: Valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentanter bekendtgør valget.

I perioden16. august til 5. september 2021 afholdes et offentligt orienterende møde i hvert provsti. På mødet vælges en valgbestyrelse, der forbereder og leder valget af menighedsrepræsentanter fra hvert provsti til stiftsrådet.

I perioden6. september til 3. oktober 2021 afholdes et møde for stiftets provster, hvor disse vælger provsterepræsentanten. Domprovsten indkalder til dette møde. Indkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Domprovsten orienterer straks efter mødet stiftsadministrationen om, hvem der er valgt.

Den 13. september 2021 kl. 16.00 udløber fristen for indlevering af kandidatlister til brug for valg af menighedsrådsrepræsentant(er) og præsterepræsentanter til formanden for de respektive valgbestyrelser.

Valgbestyrelserne skal senest 15. september 2021 underrette en kandidatlistes kontaktperson om eventuelle mangler.

Afhjælpning af mangler kan ske indtil 20. september 2021 kl. 16.00. Denne dato er også seneste frist for anmeldelse af listeforbund ved valget til stiftsråd.

 

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (Afstemningsvalg aflyses):

Valgbestyrelserne aflyser afstemningen og orienterer stiftsadministrationen om valgets resultat. Orientering sker for så vidt angår valg af menighedsrepræsentant ved en udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol, og for så vidt angår valg af præsterepræsentanter ved en udskrift af stiftsrådets beslutningsprotokol.

Valgbestyrelsen orienterer den/de valgte kandidat(er) og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for indgivelse af klage over valget.

Valgbestyrelsen underretter den/de valgte kandidat(er) om, at der senest den 1. november 2021 kan indleveres en særlig stedfortræderliste.

Senest den 26. oktober 2021 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg til stiftsrådet. Stiftsadministrationen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal offentliggøres og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på stiftets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhuset. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.
 

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (Afstemnings- valg gennemføres):

Vedkommende valgbestyrelse sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.

Den 29. september 2021 er sidste frist for valgbestyrelsens offentliggørelse af kandidater og eventuelle listeforbund ved valg af præsterepræsentanter.

Stemmemateriale ved valg af præsterepræsentanter skal være den enkelte stemmeberettigede præst i hænde senest den 4. oktober.

Stemmematerialet (stemmesedler med tilhørende kuverter) til valg af menighedsrepræsentant skal være formanden for de enkelte menighedsråd i hænde senest 4. oktober 2021.

De lukkede kuverter indeholdende de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2021 kl. 16.00.

Optælling af stemmesedler og opgørelse af valgene skal være afsluttetden 19. oktober 2021. Valgets resultat for valg af menighedsrepræsentant indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen. Valgets resultat for valg af præsterepræsentant indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. De valgte repræsentanter og eventuelle stedfortrædere underrettes om valgets resultat.

Senest den 26. oktober 2021 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg til stiftsrådet. Stiftsadministrationen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på stiftets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhuset. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 26. oktober 2021. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

 

Spørgsmål om valget kan rettes til:

Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen tlf. nr. 33923939 eller fuldmægtig Anette Mia Rasmussen tlf. nr. 33923948 eller på mail til: km@km.dk

 

Kandidatliste, bekendtgørelse og cirkulære

Bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

I bekendtgørelsen henvises til cirkulære nr. 9014 af 10. januar 2020 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd

Kandidatliste til valg af lægt medlem / læge medlemmer til stiftsråd 2021.

Kandidatliste til valg af præsterepræsentanter til stiftsråd 2021

 

 

Stiftsrådets opgaver

Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler.

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for: 

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og bestemmer, om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage en bestemt opgave i stiftet.

Herudover kan stiftsrådet drøfte forskellige emner af betydning for det kirkelige liv i stiftet.