Økonomisk oversigt - Samlet (2011-2022)

 

Folkekirkens udgifter 

 

Tabel 1:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2022 priser)

 

Tabel 2:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art (løn, øvrig drift og anlæg) (mio. kr. Faste 2022 priser)

 

Tabel 3:

Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. Faste 2022 priser)

 

Folkekirkens indtægter

 

Tabel 4:

Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. Faste 2022 priser)
 

 

Generelt om tabellerne

Tabellerne viser folkekirkens udgifter og indtægter tilbage fra 2012 og vises i det seneste løn-og prisniveau, dvs. renset for inflation. Det bliver dermed muligt at sammenligne tallene fra år til år.  

Særlige forhold vedrørende de lokale kasser

Det gælder generelt for opgørelserne i den lokale økonomi for 2012, at såvel indtægter som udgifter har været for høje, da nogle selvstændige kasser har været medregnet to gange. Der er i opgørelsen fra 2013 og frem foretaget en gennemgang af disse kasser, som derfor ikke længere udgør et problem, men de historiske tal for de lokale kassers indtægter og særligt udgifter kan være for høje. På udgiftssiden skønnes fejlen at udgøre 50-100 mio. kr. i 2012. Endvidere er der for tallene i 2019 0g 2020 identificeret visse fejl i konteringerne af indtægter og udgifter i de igangsatte forsøg i ht. lov om forsøg i folkekirken. Det betyder konkret, at de samlede udgifter og indtægter i den lokale økonomi bliver større end de reelt er, da interne overførsler indgår i den samlede opgørelse. Indtægter og udgifter skønnes at være ca. 120 mio. kr. for høje, svarende til 1,8 % af den samlede lokale økonomi.

 

 

Folkekirkens udgifter konsolideret efter sted (mio. kr. faste 2022 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

2021

2022

Lokale kasser

6.758

6.571

6.519

6.613

6.636

6.800

6.837

7.014

6.922

 6.941

6.956

7.313

Fællesfonden

1.019

1.037

1.068

1.086

1.124

1.080

1.094

1.079

1.109

 1.185

1.156

1.196

Staten

811

825

801

804

777

851

823

838

825

 833

842

851

Udgifter i alt

8.588

8.433

8.388

8.503

8.537

8.731

8.754

8.931

8.856

 8.959

8.954

9.360

 

Det fremgår af tabel 1, at der i folkekirken i 2022 var udgifter for 9,3 mia. kr. Godt 78 pct. af udgifterne blev afholdt af de lokale kirkelige kasser. 

Differencen mellem statens indtægter (jf. tabel 4) og udgifter (jf. tabel 1) skyldes konsolidering af statens tilskud vedrørende istandsættelse af kirker og kompensation som følge af ny navnelov til hhv. de lokale kasser og fællesfonden.

 

Tabel 2: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art. (I mio.kr. - faste 2022 priser)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

2021

2022

 

Lønninger

4.800

4.761

4.793

4.777

4.822

4.917

4.948

4.975

5.010

 5.068

5.261

5.230

 

Øvrige driftsudgifter

2.615

2.485

2.572

2.570

2.579

2.659

2.646

2.662

2.625

 2.586

2.600

2.890

 

Anlægsinvesteringer

1.173

1.187

  1.023

1.156

1.136

1.155

1.160

1.294

1.221

 1.305

1.093

1.240

 

Udgifter i alt

8.588

8.433

8.388

8.503

8.537

8.731

8.754

8.931

8.856

 8.959

8.954

9.360

 I andele

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lønninger

56%

  56%

  57%

  56%

  56%

  56%

57%

56%

57%

 57%

59%

56%

 

Øvrige driftsudgifter

30%

  29%

  31%

  30%

  30%

  30%

30%

30%

30%

 29%

29%

31%

 

Anlægsinvesteringer

14%

  14%

  12%

  14%

  13%

  13%

13%

14%

14%

 15%

12%

13%

 

Udgifter i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%

100%

100%

Tabel 2 viser udgifternes fordeling på de tre hovedkategorier: løn, øvrig drift og anlæg.

Det ses, at 56 pct. af folkekirkens udgifter anvendes til afholdelse af lønudgifter, og at disse i hele perioden har udgjort 56-59 pct. af folkekirkens samlede udgifter.

Øvrige driftsudgifter omfatter bl.a. den daglige drift af sognet, herunder gudstjenester og drift af kirkegårde. 88 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af de lokale kasser.

9 pct. af de øvrige driftsudgifter afholdes af fællesfonden svarende til i alt 270 mio. kr. Disse udgifter omfatter bl.a. driften af Folkekirkens It, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkemusikskolerne.

Anlægsinvesteringer udgør 13 pct. af folkekirkens udgifter og omfatter bl.a. restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlæg omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar som f.eks. orgler til kirker. 

Tabel 3: Folkekirkens udgifter konsolideret efter art, yderligere specificeret (mio. kr. faste 2022 priser)

     
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lønninger: kirkefunktionærer

 2.023

 1.988

 2.012

 2.023

 2.055

 2.086

2.128

 2.158

2.191

2.139

2.285

2.275

Lønninger: kirkefunktionærer, kirkegård

 1.252

 1.213

 1.217

 1.168

 1.180

 1.187

1.204

 1.179

1.168

1.170

1.236

1.176

Lønninger: lokalt fin præster

 32

 34

 36

 40

 43

 44

 49

 50

 59

 62

 63

 68

Lønninger: præster, provster og biskopper

 1.330

 1.345

 1.346

 1.361

 1.352

 1.403

1.372

 1.385

1.390

1.404

1.386

1.414

Pension, kirkefunktionærer ansat i menighedsråd

 76

 93

 96

 100

 104

 107

 107

 108

 107

 201

 200

 200

Lønninger: stifter og departement

 87

 88

 86

 84

 89

 90

 88

 95

 94

 92

 92

 72

Øvrige driftsudgifter

 2.099

 1.996

 2.067

 2.059

 2.078

 2.133

2.124

 2.117

2.086

2.049

2.065

2.327

Øvrig drift, kirkegård

 515

 489

 505

 511

 500

 526

 522

 545

 540

 537

 534

 563

Anlægsinvesteringer

 994

 1.034

 891

 1.015

 1.002

 1.008

1.024

 1.140

1.067

1.134

 959

1.090

Anlæg, kirkegård

 180

 153

 132

 141

 134

 147

 136

 154

 154

 171

 134

 150

Udgifter i alt

 8.588

 8.433

 8.388

 8.503

 8.537

 8.731

8.754

 8.931

8.856

8.959

8.954

9.335

 

Tabel 3 viser ligesom tabel 2 folkekirkens udgifter, blot yderligere specificeret. Lønudgifterne er opdelt i løn til kirkefunktionærer, løn til kirkefunktionærer ansat på kirkegården, løn til lokalt finansierede præster, løn til præster, provster og biskopper samt løn til ansatte i stifter og i Kirkeministeriets departement. Yderligere ses en opgørelse over den del af kirkefunktionærernes pensionsindbetaling, som finansieres af fællesfonden og hermed landskirkeskatten.

Øvrig drift og anlæg er i tabel 3 specificeret efter sted, så forbruget på kirkegården er udskilt fra forbruget i kirken m.v. Det er hermed muligt at følge udviklingen i den delvis brugerfinansierede virksomhed på kirkegårdsområdet.

 

Tabel 4: Folkekirkens indtægter konsolideret efter sted (mio. kr. faste 2022 priser)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lokale kasser

6.315

6.398

6.560

6.742

6.834

6.867

6.893

6.887

6.897

6.902

6.876

7.033

Fællesfonden

1.165

1.190

1.214

1.210

1.223

1.220

1.211

1.218

1.213

1.212

1.291

1.301

Staten

859

830

809

810

787

861

834

860

863

873

859

892

Indtægter i alt

8.339

8.418

8.583

8.762

8.844

8.948

8.938

8.965

8.973

8.987

9.026

9.226

 

Tabel 4 viser, at folkekirken i 2022 havde indtægter for i alt 9,2 mia. kr. Folkekirkens hovedindtægtskilde er fra den lokale kirkeskat.

Fællesfondens indtægter består primært af landskirkeskatten, som opkræves som en del af den lokale kirkeskat.