Medlemmers ret til kirkelig betjening

Som medlem af folkekirken har du ret til kirkelig betjening af præsten i det sogn, hvor du bor. At have ret til kirkelig betjening betyder, at du har ret til at få foretaget kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Endvidere skal præsten yde sjælesorg, hvis du ønsker det.

Folkekirkens gudstjenester er offentlige. Derfor har alle ret til at deltage i gudstjenester i folkekirken, uanset om de er medlemmer af folkekirken eller ej.

Bor du i udlandet har du ret til at få kirkelig betjening af en præst i det sogn, hvor du sidst boede i Danmark, før du flyttede til udlandet.

Ud over at have ret til kirkelig betjening i det sogn, hvor du bor, har du som medlem af folkekirken også ret til kirkelig betjening i en kirke i et andet sogn, hvis du har en særlig tilknytning til sognet.

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis du:

  • tidligere har haft bopæl i sognet. Dette gælder, uanset hvor længe du har boet i sognet.
  • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
  • for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har du altid ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som du normalt hører til.

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.

Du kan klage til biskoppen over den afgørelse, som præsten har truffet om særlig tilknytning. Biskoppens afgørelse er endelig. Som hovedregel hører du som medlem af folkekirken til menigheden i det sogn, hvor du bor. Det er derfor som hovedregel også i bopælssognet, du har ret til kirkelig betjening. Du kan imidlertid løse sognebånd til en præst i et andet sogn. Hvis du har gjort det, er det denne præst, du har ret til at blive betjent af.