Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund

Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund rådgiver ministeriet i sager om anerkendelse af trossamfund og menigheder uden for folkekirken.

Udvalget indstiller til By-, Land- og Kirkeministeriet om en ansøgning om anerkendelse som trossamfund eller menigheder tilknyttet trossamfund bør imødekommes. Herefter træffer ministeriet afgørelse i sagen.

Medlemmerne af udvalget er udpeget som uvildige sagkyndige og repræsenterer ikke noget bestemt trossamfund, heller ikke folkekirken. Udvalget består af sagkyndige inden for religionshistorie, religionssociologi, teologi og retsvidenskab.

Udvalget ser det som sin vigtigste opgave at sikre, at alle organisationer, som søger om anerkendelse som trossamfund eller menigheder til trossamfund i Danmark, bliver vurderet ud fra ensartede, klare og sagligt begrundede kriterier. 

En ansøgning om anerkendelse som trossamfund eller menighed tilknyttet et trossamfund skal sendes til By-, Land- og Kirkeministeriet. Når alle relevante oplysninger i forbindelse med ansøgningen er indsendt til ministeriet, sendes ansøgningen og medfølgende bilag til udvalget, som derefter gennemgår materialet. Udvalget vurderer, om en ansøger bør anerkendes, og udarbejder en indstilling til ministeriet. Udvalget tager stilling på grundlag af et samlet skøn over alle sagens dokumenter og afgiver en indstilling på baggrund af en samlet vurdering af sagens retlige og faktiske omstændigheder.

Afgørelsen om anerkendelse som trossamfund eller menighed tilknyttet et trossamfund træffes af By-, Land- og Kirkeministeriet. 

Udvalgets arbejde er uafhængigt af ministeriet, men der foregår et naturligt samarbejde, specielt hvad angår udveksling af informationer og andre praktiske foranstaltninger. Udvalget kan frit indhente supplerende informationer, f.eks. henvende sig til andre sagkyndige. Udvalget tager ikke imod direkte henvendelser fra ansøgere. Hvis I har yderligere oplysninger, kan I tage kontakt til ministeriet, som derefter vurderer, om oplysningerne skal formidles videre til udvalget. Udvalget kan dog henvende sig direkte til jer som ansøgere. 

Hvis der er anledning til det, kan udvalget inddrage rapporter, domme og lign., som omhandler trossamfundets adfærd i forhold til sædelighed og den offentlige orden. Hvis det er tilfældet, bliver trossamfundet oplyst om det.


Medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund

Professor Helle Krunke

Lektor Niels Reeh

Professor (mso) Thomas Hoffmann

Lektor Jakob Egeris Thorsen